NPF medvetenhet

Varför ett lönnlöv?

Lönnlövet symboliserar livet och lycka.
Man kan se de femkantiga bladen som fem fingrarna på en mänsklig hand och att varje ände symboliserar våra fem sinnen: smak, lukt, syn, hörsel och känsel. 
Inget löv är det andre likt precis som vi människor inte är det.

UNDER UPPBYGGNAD!

Blockets titel

Välkommen till NPF-medvetenhet.

Sidan är under uppbyggnad.

Tanken är att bli hörd ang. bristerna i skolansvärld gällande våra barn som har behov av extra stöd och anpassning i skolan som de har laglig rätt till men som de inte får. (gäller även barn utan diagnos)

Hur detta skadar våra barn och ger de trauman för livet.

Att sprida kunskap om NPF då den än idag år 2023 är finns extrem okunskap om detta.

Man kan inte göra allt och ensam kan man inte göra mycket men tillsammans kan vi höras mer. Så låt oss höras!

Låt oss få politikerna att inse att de förstör våra barn, utveckling, deras självkänsla, deras utbildning och så mycket mer.Skollagen, (utplockade delar som är väsentliga):

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen

2 § Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Lag (2022:146)Barnkonventionen, (utplockade delar som är väsentliga):

2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

4. Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter.

5. Barn har rätt till utvecklig

19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld och försumlig behandling.

23. Barn med FUNKTIONSNEDSÄTTNING har RÄTT TILL fullvärdigt och anständigt liv!

(Någon som inte är möjligt på grund av skolan inte ger det stödet som de behöver)

28. Barn har rätt till utbildning.

29. SKOLAN ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter!

(Något som absolut inte följs!)

Kontakta mig gärna om ni vill dela med er av era historier, vill att jag ska länka till era sidor som är relevanta för Npf.

  • Mail

    kontakt@npfmedvetenhet.se

  • Under uppbyggnad